...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hùng Hậu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống nhận dạng điểm số trên bảng điểm viết tay, từ đó rút trích thông tin điểm số trên bảng điểm theo thứ tự cho từng HSSV tương ứng. Tìm hiểu các cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật nền tảng để giải quyết bài toán nhận dạng ảnh số. Từ đó, đề xuất áp dụng giải pháp máy học SVM kết hợp phương pháp trích chọn đặc trưng GIST để thực hiện nhận dạng ký số viết tay trên bảng ghi điểm viết tay. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật nhận dạng chữ in bằng phương pháp tesseract-OCR đối với thông tin ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - NGUYEN HUNG HAU 3373 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm