...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Y Yên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Phân tích thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Đánh giá hiệu quả kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Khoa luanTN- Bùi Y Yên 1180 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm