...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Mai Trúc Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Thị Thanh Huyền (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến các loại thuế và xăng. Mô tả thưc tr ̣ ang ̣ , phân tích, đánh giá thưc tr ̣ ang về các loại thuế đối với xăng. Mô tả thực trạng về sự biến động giá xăng. Đề xuất các biên ph ̣ áp, giải pháp, khuyến nghi ̣cho vấn đề này
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Lê Mai Truc Tien 991 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm