...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Xáng Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí, nguồn lực kinh tế và nhân lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Phạm Thị Hồng Nhung 1170 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm