...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đoàn Thị Tuyết Trân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Mỹ Ân (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo từ đó tìm ra các ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại tại công ty để kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp công ty khắc phục nhược điểm và hoàn thiện hơn công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Đoàn Thị Tuyết Trân 1669 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm