...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Văn Triệu (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Trong đề tài này tác giả tập trung vào nghiên cứu các nội dung chính sau đây: Các vấn đề lý luận chung và quy định về cầm cố tài sản trong tiệm cầm đồ; Thực trạng áp dụng và một số bất cập trong quy định của pháp luật về cầm cố tài sản trong tiệm cầm đồ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Thi Ngoc Trinh 936 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm