...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền My
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hùng Huy (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hai Yến từ đó đề ra một số giải pháp giúp công ty quản lý và hạch toán vốn bằng tiền có hiệu quả hơn trong tương lai.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyễn Thị Huyền My 904 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm