...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thắng Lợi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2013
Tác giả bổ sung: Đặng Thị Hân Ly (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu và phân tích công tác thu thuế GTGT tại Chi cục thuế thành phố Trà Vinh trong 03 năm 2010, 2011, 2012. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyễn Thắng Lợi 815 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm