...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trầm Thị Thủy Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Diễm Trinh (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Từ đó, đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tram Thi Thuy Tien 1313 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm