...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Thị Mộng Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về công tác kế toán TSCĐ hữu hình trong Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Đánh giá hiện trạng công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRUONG THI MONG TRINH 611 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm