...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Sê Ha
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2015
Tác giả bổ sung: ThS. Ngô Phú Hải (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu và đi đến việc xác định các phương thức vay mượn trong lĩnh vực y khoa của tiếng Khmer. Cung cấp những cứ liệu đáng tin cậy cho lý thuyết tiếp xúc ngôn ngữ mà cụ thể là vấn đề vay mượn từ thuộc lĩnh vực y khoa. Hơn nữa, khóa luận cung cấp các tư liệu phục vụ cho các đề tài có liên quan. Có nhìn nhận ban đầu về xu hướng vay mượn từ trong tiếng Khmer hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Thach Se Ha 30244 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm