...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Gia Hạo, thấy được những tồn tại trong kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Trần Thị Thanh Huyền 849 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm