...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Hai Yến. Đánh giá thực trạng công tác kế toán và kế toán bán hàng tại Công ty. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty TNHH Hai Yến.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN_Nguyen Thi Dieu 1627 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm