...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Kim Ngân (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty Bảo Minh Trà Vinh. Qua việc thực hiện đề tài này có thể giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động tài chính của công ty,từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1256 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm