...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lý Thị Mỹ Hiền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Phạm Văn Cà (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng Phú Thành. Từ đó, có thể đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận của công ty.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN LY THI MY HIEN 1349 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm