...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Evan Frendo
Thông tin xb: Pearson Education ESL, 2013
Tác giả bổ sung: Evan Frendo
Tóm tắt: Unit 1: The construction industry. Unit 2: Trades. Unit3: Heavy equipment. Unit 4: Bulding supplies. Unit 5: On site. Unit 6: Health and safety. Unit 7: The contractor's office. Unit 8: Planning ahead.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 English_for_construction 1 40693 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm