...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Minh Mẫn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền tại DNTN Minh Hớn. Từ đó đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại DNTN Minh Hớn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - Lê Minh Mẫn 13322 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm