...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thị Đào
Thông tin xb: Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1999
Tác giả bổ sung: Phan Thị Đào
Tóm tắt: Chương 1: Thi pháp và các khái niệm khác có liên quan. Chương 2: Kết cấu. Chương 3: Vần và nhịp. Chương 4: Nghĩa trong tục ngữ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Tim hieu thi phap tuc ngu Viet Nam 3235 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm