...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Phụng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Đặng Thị Hân Ly (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đề tài “Kế toán các khoản phải thu, phải trả tai Công ty TNHH MTV Thương ̣ mại - Vân tải Trường Anh” đươc thực hiện để đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiên công tác hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả tai Công ty ̣ Trường Anh nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Huynh Thi Kim Phung 1168 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm