...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thư
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: Cô Hồng Liên (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Đánh giá hiệu quả kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Huynh Minh Thu 919 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm