...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Hoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Trần Diễm Trinh (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được thực hiện nhằm để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Mô tô – Xe máy, tìm hiểu rõ, nắm vững các nguyên tắc, phương pháp kế toán, trường hợp bồi thường bảo hiểm trong đề tài “Kế toán Bảo hiểm Mô tô – Xe máy tại Công ty Bảo hiểm PJICO Trà Vinh”, nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hình thức cung cấp bảo hiểm mô tô – xe máy ra thị trường.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Trần Thị Hoa 782 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm