...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hà Huỳnh Khánh Duy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (2015 - 2017), nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian tại đơn vị để từ đó đề xuất giải pháp tiêu biểu nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ của công ty trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Hà Huỳnh Khánh Duy 1117 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm