...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Ngọc Thảo Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Xáng Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí, nguồn lực kinh tế và nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Trần Ngọc Thảo Nhi 6555 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm