...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Bé Mai
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hùng Huy (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Đức. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Đức.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Thi Be Mai 2865 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm