...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Tuyết Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thiệt Thuật (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN nhà hàng Mỹ Khánh từ đó đề ra một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN nhà hàng Mỹ Khánh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Thạch Thị Tuyết Nhi 1051 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm