...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2013
Tác giả bổ sung: Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải Trà Vinh thông qua báo cáo tài chính, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Thi My Trinh 808 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm