...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Thanh Thủy (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Thi Thao Nguyen 6770 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm