...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt. Từ đó đề xuất một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Ngoc Diem 1278 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm