...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Cô Hồng Liên (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Vận dụng cơ sở lý luận về kế toán Chi NSNN để tìm hiểu về kế toán chi Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh trong 3 năm 2014, 2015 và 2016. Phân tích thực trạng Kế toán Chi Ngân sách Nhà nước. Từ đó đề xuất các giải pháp để có thể Chi Ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả và hoàn thiện công tác kế toán Chi Ngân sách Nhà nước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Thi Kim Ngan 2661 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm