...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Võ Anh Thư
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Thanh Thủy (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long – TP Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Pham Vo Anh Thu 1560 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm