...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Thị Ngọc Trân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Cô Hồng Liên (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Cao Thi Ngoc Tran 1171 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm