...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Chiêu Minh Phượng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đề tài “Kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh” được thực hiện để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán hàng tồn kho tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Chieu Minh Phuong 1867 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm