...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dư Thị Cẩm Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Thanh Thủy (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Du Thi Cam Tien 1755 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (10) Xem preview

Tìm kiếm thêm