...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Yến Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Phạm Văn Cà (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Duong Thi Yen Nhu 891 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (25) Xem preview

Tìm kiếm thêm