...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Hồng Lan Chi
Thông tin xb: Đại học Quốc gia TP. HCM, 2014
Tác giả bổ sung: Lâm Minh Triết
Tóm tắt: Chương 1. Thế giới vi sinh vật. Chương 2. Trao đổi chất và sinh trưởng vi sinh vật. Chương 3. Vi sinh vật và các chu trình sinh địa hóa học. Chương 4. Vi sinh vật gây bệnh và ký sinh trùng trong nước thải sinh hoạt. Chương 5. Vi sinh vật chỉ thị. Chương 6. Khử trùng nước và nước thải. Chương 7. Đại cương quá trình xử lý sinh học nước thải. Chương 8. Xử lý hiếu khí. Chương 9. Bùn hoạt tính. Chương 10. Xử lý kỵ khí. Chương 11. Hồ ổn định sinh học (hồ sinh vật). Chương 12. Xác định độc tính nước thải ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Vi sinh vat moi truong 26978 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm