...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: LS. Vũ Đình Quyền
Thông tin xb: Thống Kê, 2006
Tác giả bổ sung: LS. Vũ Đình Quyền
Tóm tắt: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hành chính văn phòng. Chương 2: Thư ký và đặc điểm lao động của thư ký. Chương 3: Nghiệp vụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý. Chương 4: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính. Chương 5: Nghiệp vụ tổ chức các hoạt động của cơ quan, tổ chức. Chương 6: Kỹ thuật soạn thảo văn bản. Chương 7: Công tác văn thư và lưu trữ. Chương 8: Nghiệp vụ quản lý văn bản. Chương 9: Đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, nếp sống trong công sở.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 quan tri hanh chinh vp 84432 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm