...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Thông tin xb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Tác giả bổ sung: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Tóm tắt: Chương 1. Những vấn đề chung về công sở và điều hành công sở. Chương 2. Kỹ thuật và kỹ năng điều hành công sở. Chương 3. Điều kiện làm việc và thiết bị trong công sở. Chương 4. Văn phòng và quản trị công sở. Chương 5. Một số vấn đề về kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các công sở hành chính. Chương 6. Đổi mới kỹ thuật hành chính trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 To chuc dieu hanh hoat dong cong so 8013 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm