...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thu Linh
Thông tin xb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thu Linh
Tóm tắt: Chương 1. Quản lý nhà nước về văn hóa. Chương 2. Quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Chương 3. Quản lý nhà nước về y tế.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 QLNN ve van hoa giao duc y te 25473 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm