...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Yêm
Thông tin xb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Yêm
Tóm tắt: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng. Chương 2.Những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng. Chương 3. Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chương 4. Nội dung quản lý Nhà nước về quốc phòng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 QLNN ve an ninh quoc phong 20070 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm