...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đông Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại VietinBank chi nhánh Trà Vinh, từ đó, đề xuất giải pháp hạn chế RRTD tại VietinBank chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tìm kiếm thêm