...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Minh Sang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Kỷ Minh Hưng (GVHD)
Tóm tắt: Hoà nhập với sự phát triển mang tính tất yếu của đất nước, ngành xây dựng ngày càng giữ vai trò thiết yếu trong chiến lược xây dựng đất nước. Vốn đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản chiếm rất lớn trong ngân sách nhà nước (40-50%) kể cả đầu tư nước ngoài. Trong những năm gần đây, cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo nhiều nhu cầu ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí ở một mức cao hơn, tiện nghi hơn. Mặt khác một số thương nhân, khách nước ngoài vào nước ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN MINH SANG 5024 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm