...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Minh Hùng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lâm Tố Trang (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu pháp luật dân sự về giao kết hợp đồng với mục đích củng cố cơ sở lý luận, phong phú thêm thực tiễn áp dụng và pháp lý của vấn đề này. Qua đó, thấy được những bất cấp để đề xuất, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các quy định về giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LVSBV- LE MINH HUNG 896 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm