...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Chane Tha
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu chuyên sâu về kinh lá buông của người Khmer Nam Bộ, trong đó tập trung thu thập và phân loại kinh lá buông, đưa ra giá trị của nó trong đời sống tinh thần của người Khmer tỉnh Trà Vinh nhưng đặt trong chỉnh thể thống nhất đó là trên địa bàn Nam Bộ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - KIM CHANE THA 5985 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm