...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Anh Thư
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Ngọc Xuân (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng tổng thể ở Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh từ đó đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng tổng thể ở Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - NGUYEN ANH THU 2022 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm