...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Mục tiêu chung của Luận văn thạc sĩ là tìm ra được những giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật về bạo lực gia đình cho phụ nữ từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN BV - NGUYEN THI BINH 1700 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm