...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Hoàng Văn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan như quy định các chủ thể thi hành, chấp hành pháp luật, quy chuẩn kỷ thuật, điều kiện kinh doanh,... mối quan hệ giữa Luật An toàn thực phẩm với Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Cạnh tranh năm 2018; Luật Quảng cáo năm 2012; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và các quy định có liên quan. Từ các vấn đề mang tính chất lý luận, tác giả phân tích thực tiễn ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV_TRAN HOANG VAN 974 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm