...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Cẩm Xuyến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Mai Đình Lâm (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Hệ thống hóa khung lý thuyết quản lý nhà nước đối với dịch vụ công ích thành phố trực thuộc tỉnh. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUANVANSBV_PHAMTHICAMXUYEN 1521 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm