...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kim Em
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về cung ứng dịch vụ hành chính công.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV_TRAN THI KIM EM 3230 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm