...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hoàng Thị Diễm Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Tác giả nghiên cứu để làm rõ những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường hàng không từ việc phân tích các quy định pháp luật của Việt Nam, gồm Bộ Luật Dân sự 2015, Luật thương mại Việt Nam 2005, Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2014, Điều lệ vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, các Công ước Quốc tế như Công ước Chicago 1944, Công ước Montreal 1999, ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-HOANG THI DIEM TRANG 929 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm