...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hữu Phát
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: In an effort to provide more empirical evidence related to the contributions of authentic texts in learning reading in terms of cognitive reading engagement of students. Therefore, this present study focuses on the effects of teacher’s using authentic texts on students’ cognitive reading engagement. Particularly, this study aims at identifying the effects of authentic texts used in reading classes. Another aim is to examine Vietnamese EFL students’ perceptions of learning reading with authentic texts.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV NGUYEN HUU PHAT 1070 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm